Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFY Europe s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravuji vzájemná pravá a povinnosti smluvních stran užívání Služby OnlyFY.

dále jen „podmínky“

 1. Vymezení pojmů

Není-li výslovně uvedeno nebo nevyplývá-li ze závazných právních předpisů něco jiného, mají níže uvedenépojmy začínající velkými písmeny následující význam:

 1. a) Poskytovatelem je společnost O F Y Europe s.r.o., IČO: 05968119, se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov,
  130 00 Praha 3 (dále jen jako „Poskytovatel“)
 2. b) Nájemce je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá pronajaté vozidlo (dále jen jako „Nájemce“).
 3. c) Pronajímatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem pronajmout své vozidlo nájemci.
 4. d) Poskytovatel, Nájemce, Pronajímatel dále také jen smluvní strany.
 5. e) Služba OnlyFY slouží pro poskytování krátkodobého pronájmu vozidla. Zahrnuje software, hardware a
  další doprovodné služby, které umožňují propojení nájemce a pronajímatele za účelem pronájmu vozidla.
  Aplikace je určena pro internetový prohlížeč a aplikaci (program) vyvinula společnost OFY Europe, a OFY
  Europe k ní vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení Licence, jejímž prostřednictvím
  lze využít Službu, pro účely těchto VOP se Aplikací rozumí i webové stránky provozované OFY Europe,
  které plní obdobný účel;
 6. f) Vozidlo je dopravní prostředek, který je předmětem pronájmu mezi smluvními stranami.
 7. g) Poskytovatel je provozovatelem webových stránek na internetové adrese onlyfy.cz (dále jen jako
  Web“), které poskytují pronájem vozidel, zákaznický on-line servis, správu a údržbu účtů nájemců a
  Pronajímatelů.
 8. h) Asistenční služba je na telefonním čísle +420 777 999 579 nebo on-line na webu Poskytovatele.
 9. ch) Zákaznický účet je zřízen na základě registrace Nájemce nebo Pronajímatele na Webu.
 10. i) Na zřízení Zákaznického účtu není právní nárok. OFY Europe si vyhrazuje právo nezřídit Nájemci
  Zákaznický účet bez nutnosti takovéto rozhodnutí odůvodňovat. OFY Europe zpravidla nezřídí
  Zákaznický účet nájemci, který již v minulosti účet zřízený měl, avšak porušoval povinnosti plynoucí z VOP
  a/nebo z Nájemní smlouvy.
 11. j) Kopie dokladů Na vyžádání Aplikace je Nájemce v rámci Registrace povinen poskytnout OFY Europe
  kopie svého řidičského průkazu z obou stran, a jednoho dalšího dokladu totožnosti (např. občanského
  průkazu nebo cestovního pasu) z obou stran.
 12. k) Společnost O F Y Europe s.r.o., prohlašuje, že není vlastníkem žádného Vozidla, které je k dispozici ve
  Službě OnlyFY. Vlastníkem Vozidla je vždy pronajímatel.
 13. l) Nájemce, Pronajímatel a Poskytovatel, výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků
  sloužících k dálkovému přístupu, pro účel uzavírání smluv, vzniklé náklady si nese každá z výše
  uvedených smluvních stran samostatně.
 14. m) Nájemce a Pronajímatel výslovně souhlasí s tím, že společnost OFY Europe k nim není vázána
  žádnými etickými ani obdobnými kodexy chování. Lokalitou určenou k pronájmu vozidel je Hlavní město
 15. n) Trvání Smlouvy – registrace se uzavírá na dobu neurčitou.
 16. o) Vztah mezi OFY Europe a nájemcem je tzv. nepojmenovanou smlouvou, jehož obsahem jsou práva a
  povinnosti popsané v těchto VOP.
 17. p) Vztah mezi OFY Europe a Pronajímatelem je smlouvou o zprostředkování, na jejímž základě se OFY
  Europe zavazuje umožnit Pronajímateli uzavřít Nájemní smlouvu, a to právě prostřednictvím Aplikace.
 18. q) Provozní deník
   Motorová Vozidla jsou vybavena Provozním deníkem formátu A5, který obsahuje:a) osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) od Vozidla
 19. b) doklad o zaplacení povinného ručení (tzv.zelenou kartu)
 20. c) druhý díl kupónu dálniční známky,
 21. d) formulář „Záznam o dopravní nehodě“,
 22. e) kontakt na asistenční službu OnlyFY,
 23. f) popis provozních specifik Vozidla,
 24. g) případně další informace důležité pro provoz Vozidla nebo řešení problémů provozem Vozidla.
 25. Poskytovatel

2.1. Poskytovatel je provozovatelem Webu umístěného na internetové adrese www.onlyfy.cz (dále jen
„webová stránka“) a umožňuje zprostředkovat kontakt mezi Nájemcem a Poskytovatelem. Nájemce je
fyzická nebo právnická osoba, která má zájem si pronajmout vozidlo od Pronajímatele. Pronajímatel je
fyzická nebo právnická osoba, která má zájem pronajmout vozidlo nájemci.

3. Nájemce

3.1. Je-li Nájemcem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, pak se na
práva a povinnosti smluvních stran vztahuje i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném
znění.

3.2. Poskytovatel je oprávněn zřídit Zákaznický účet Nájemci na základě jeho registrace na Webové stránce.

3.3. V rámci svého Zákaznického účtu může Nájemce zejména:

3.3.1. Sledovat stav svého Zákaznického účtu: jako zůstatek volných minut na účtu, procházet historii jízd
zapůjčeného nebo zapůjčených Vozidel.

3.4. V rámci svého Zákaznického účtu nemůže Nájemce měnit své osobní údaje. Pro změnu osobních údajů
je Nájemce povinen zaslat požadavek o změnu prostřednictvím e-mailu operator@onlyfy.cz, případně s
Úředním dokladem o změně.

3.5. Při registraci je Nájemce povinen uvádět správně a pravdivě veškeré nezbytné údaje potřebné k
registraci. Nesmí nic zamlčovat ani užít údaje třetích osob.

3.6. Nájemce zodpovídá za jím poskytnuté osobní údaje, že jsou aktuální, úplné, pravdivé a jsou poskytnuty
svéprávnou osobou dobrovolně a za plného vědomí.

3.7. Osobní údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Nájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat,
a to bez zbytečného odkladu. Údaje uvedené Nájemcem v Zákaznickém účtu považuje Poskytovatel za
správné, pravdivé a není povinen jejich pravdivost ověřovat.

3.8. Nájemce má právo pouze na zřízení jednoho Zákaznického účtu.

3.9. Pokud se na Webu registruje právnická osoba, smí tak učinit pouze osoba, která je oprávněna za
právnickou osobu jednat.

3.10. Registrovat Zákaznický účet může pouze a jen osoba, která dosáhla v den registrace zletilosti (18 let),
je držitelem řidičského průkazu a je plně svéprávná. Za právnickou osobu, která splňuje podmínky
registrace podle právního řádu ČR jedná statutární zástupce – osoba, která splňuje podmínky uvedené
v předchozí větě.

3.11. Přístup k Zákaznickému učtu nájemce je zabezpečen nájemcovým jménem a heslem. Nájemce je
povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického učtu a
bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Nájemce.

3.12. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu systému. Nájemce není oprávněn se dožadovat přístupu k
Zákaznickému účtu, a to bez ohledu na délku doby, kdy je Zákaznický účet nepřístupný. Výše uvedené
platí i pro případ, že nejsou dostupné (funkční) jen některé části Zákaznického účtu.

 1.    Pronajímatel4.1. Je-li Pronajímatel spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vztahuje
  se na práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v

          platném znění.4.2. Poskytovatel je oprávněn zřídit Zákaznický účet Pronajímateli v rámci, kterého bude moci Pronajímatel
  zejména:4.2.1. Sledovat stav svého Zákaznického účtu, pronajímaných Vozidel, situaci užívání jeho dopravního
  prostředku (jako je například nehoda), procházet historii zapůjčených dopravních prostředků.4.3. Při registraci je Pronajímatel povinen uvádět správně a pravdivě veškeré nezbytné údaje k registraci.
  Nesmí nic zamlčovat ani užít údaje třetích osob.
  4.4. Pronajímatel zodpovídá za to, že všechny Zákaznické údaje, jež poskytl, jsou úplné, pravdivé a jsou
  poskytnuty v příčetnosti dobrovolně a za plného vědomí.
  4.5. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Pronajímatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to
  bez zbytečného odkladu. Údaje uvedené Pronajímatelem v Zákaznickém účtu považuje Poskytovatel za
  správné, pravdivé a není povinen jejich pravdivost ověřovat.
  4.6. Pronajímatel má právo pouze na jeden Osobní účet.4.7. Pokud se na Webu registruje právnická osoba, smí tak učinit pouze statutární zástupce právnické
  osoby.
  4.8. Registrovat se na účet může pouze osoba, která dosáhla v den registrace 18 let, je plně svéprávná.4.9. Přístup k Zákaznickému učtu, je zabezpečen nájemcovým jménem a heslem. Pronajímatel je povinen
  zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického učtu a bere na

          vědomi že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Pronajímatele.4.10. Pronajímatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
           a to zejména s ohledem na nutnou údržbu systému. Pronajímatel není oprávněn se dožadovat přístupu
  k Zákaznickému účtu, a to bez ohledu na délku doby, kdy je Zákaznický účet nepřístupný. Výše
  uvedené platí i pro případ, že nejsou dostupné (funkční) jen některé části Zákaznického účtu.
 2. Uzavření smluvního vztahu5.1. Pronajímatel poskytne své vozidlo/vozidla na základě plné moci a smlouvy Poskytovateli služby OnlyFY.5.2. Smluvní vztah mezi Nájemcem a Poskytovatelem služby OnlyFY vznikne na základě registrace a
          následného uzavření smlouvy o pronájmu.5.3. Smluvní vztah mezi Nájemcem a Pronajímatelem vznikne na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím

  služby OnlyFY.5.4. Pronajímatel poskytne dopravní prostředek Poskytovateli, který jej registruje na účtu Pronajímatele.
  Pronajímatel tím dává souhlas s jeho užitím předem neurčenému okruhu fyzických nebo právnických
  osob plně registrovaných ve službě OnlyFY.5.5. Tím že si Nájemce vybere Vozidlo prostřednictvím svého Zákaznického účtu a následně stiskne tlačítko
  “REZERVOVAT“ nebo “PRONAJMOUT“, dojde k uzavření Nájemní smlouvy mezi Nájemcem a
  Pronajímatelem, která se stává od tohoto okamžiku platnou.5.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout poskytnutí Vozidla nájemci, a to bez výslovného
  uvedení důvodu.5.7. Nájemce je při výběru Vozidla seznámen k jakému účelu může vozidlo užívat (například přeprava osob,
  zvířat, stavební materiál apod.). Za porušení užití Vozidla k jinému účelu než je uvedeno v Nájemní
  smlouvě může Poskytovatel udělit smluvní pokutu.5.8. Veškeré informace uvedené při uzavření Nájemní smlouvy jsou závazného charakteru, což bere
  Nájemce i Pronajímatel na vědomí.5.9. Nájemce a Poskytovatel berou na vědomí, že ve smlouvě budou anonymizovány (začerněny)
  Zákaznické údaje nájemce a Poskytovatele, vyjma jména fyzické osoby nebo názvu právnické
  osoby a e-mailu. Toto opatření bude slouží k tomu, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů.5.10. Nájemce bere na vědomí, že řádné užívání služby OnlyFY je zajištěno mimo jiné dále uvedeným
  systémem poplatků a smluvních pokut, které mají přednostně motivační charakter, jsou však nezbytné
  pro zajištění řádného fungování služby OnlyFY.5.11. Nájemce se s těmito poplatky a smluvními pokutami podrobně seznámil a podpisem nebo uzavřením
  smlouvy on-line a souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami OnlyFY Systému prohlašuje,
  že poplatky a sankce považuje za přiměřené.
 3.      Povinnosti smluvních stran6.1. Pronajímatel souhlasí a bere na vědomí, že Poskytovatel vybaví veškerá Vozidla geolokačním
  systémem GPS, mobilním komunikačním zařízením využívajícím služeb GSM a elektronický systém
  umožňujícím odemykání a zamykání Vozidla která jsou nezbytná k provozování a využívání Služby
  OnlyFY.6.2. Nájemce bere na vědomí, že Poskytovatel vybavil veškerá Vozidla kolokačním systémem GPS,
  mobilním komunikačním zařízením využívajícím služeb GSM a elektronický systém umožňujícím
  odemykání a zamykání Vozidla která jsou nezbytná k provozování a využívání Služby OnlyFY.6.3. Pronajímatel je povinen zajistit veškerá nezbytná pojištění Vozidel. (povinným ručením, havarijním
  připojištěním a dalšími službami, které jsou nezbytné pro poskytování vozidel do Služby OnlyFY) dle
  vzájemné smlouvy o spolupráci.6.4. Nájemci pronajatého vozidla se výslovně zakazuje:6.4.1. Jakkoliv zasahovat do elektronického systému umístněného ve Vozidle, nebo jiného technického
  zařízení umožňující provozování Služby OnlyFY. V případě porušení této povinnosti je Nájemce
  povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Nárok na náhradu škody není zaplacením
  smluvní pokuty dotčen.6.4.2. Nájemce není oprávněn na Vozidle provádět jakékoli změny nebo úpravy. V případě porušení této
  povinnosti je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Nárok na náhradu škody
  není zaplacením smluvní pokuty dotčen.6.4.3. Opatřovat Vozidlo jakýmikoli polepy, insigniemi, látkami atd.6.4.4. Ukončit pronájem v nevhodných lokalitách (jako jsou garáže, rezidentní zóny, placené parkování,
  soukromý pozemek, mimo určenou lokalitu).6.4.5. Nájemce je povinen zaparkovat a k tomu využít veřejně dostupná bezplatná místa k parkování jiná
  dále určená místa Poskytovatelem.6.4.6. Odebrat z Vozidla cokoli, co si sebou do něj nepřinesl.6.4.7. Převážet ve Vozidle věci nebo osoby v rozporu s platnými právními předpisy nebo podmínkami
  služby OnlyFY. Páchat Vozidlem jakoukoli trestnou činnost nebo se dopouštět páchání jakéhokoli
  přestupkového jednání.6.4.8. Porušovat autorská nebo licenční práva třetích osob (například polepy a jinými propagačními
  prostředky).6.4.9. Používat Vozidlo k propagaci jakýkoli propagandy, ideologie, pro politické účely, pro náboženské
  účely.6.4.10. Kouřit (umožnit spolucestujícím kouřit) nebo manipulovat s ohněm a jinými nebezpečnými látkami.6.4.11. Přepravovat zvířata. Pokud Vozidlo není k tomuto účelu určeno (tato informace je uvedena při
  výběru Vozidla na Webu).6.4.12. Opustit s Vozidlem území České republiky.6.4.13. Přespávat ve Vozidle.6.4.14. Po prvním odemknutí během následujících 20 minut nevyužít Vozidlo k jízdě nejméně v délce 500
  metrů. (nájemce tímto souhlasí s tím, že Vozidlo nebude užívat jen jako ochranu proti chladu,
  horku, dešti nebo jiným povětrnostním podmínkám).6.4.15. Umožnit třetím osobám řídit Vozidlo.6.4.16. Řídit Vozidlo pokud je pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek.6.4.17. Má uložen zákaz řízení dopravního prostředku6.4.18. Nemá platný řidičský průkaz6.5. V případě, že Nájemce bude postupovat v rozporu s jakýmkoli bodem článku 6. těchto obchodních
  podmínek, je Poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit nájem Vozidla, vyžadovat odstavení Vozidla,
  požadovat smluvní pokutu a požadovat náhradu škody jménem Pronajímatelé. Smluvní pokuta je bez
  dalšího splatná k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.6.6. Nájemce se zavazuje při provozu Vozidla dodržovat právní předpisy České republiky, zejména předpisy
  dle zákona č. 13/1997Sb. (Zákon o pozemních komunikacích) a 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na
  pozemních komunikacích) a dále dle obecně právních předpisů země kde je Vozidlo užíváno.6.7. Nájemce zodpovídá za veškeré protiprávní jednání a dopravní přestupky (pokuty) kterých se dopustí
  během pronájmu Vozidla včetně pokut udělených za nesprávné parkování a to i po ukončení pronájmu.6.8. Pronajímatel Vozidla je oprávněn sdělit příslušnému orgánu údaje o Nájemci který se v rozhodné době
  dopustil přestupku. Pokud přestupek nebude vyřízen blokovou pokutou na místě a Poskytovatel obdrží
  oznámení o uložení pokuty za přestupek, bude požadovat po Nájemci uhradit administrativní poplatek
  za zpracování ve výši od 100 Kč do 1 000 Kč.6.9. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré pokuty, sankce, které způsobí při užívání Vozidla.6.10. Nájemce ani Pronajímatel nesmí šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými
  právními předpisy v České republice.
 4.                                 Povinnosti Nájemce před jízdou7.1. Nájemce může Vozidlo převzít za předpokladu:7.1.1. Minimální stav volných minut na Zákaznickém účtu při uzavření nového pronájmu je 20 minut.7.1.2. Má platný Řidičský průkaz.7.2. Po vyhledání Vozidla Nájemce zkontroluje registrační značku (RZ) za účelem zjištění zda se jedná o
          skutečně rezervované nebo pronajaté Vozidlo.
  7.3. Nájemce je povinen před otevřením zevně prohlédnout Vozidlo za účelem zjištění jeho případných
          zjevných poškození.
  7.3.1. Veškeré zjevné škody je Nájemce povinen před začátkem jízdy zdokumentovat (vyfotografovat) na
               Webu v detailu pronajatého vozidla.7.3.2. V případě, že není Vozidlo způsobilé provozu, nesmí Nájemce Vozidlo k jízdě použít.
  7.3.3. V případě pochybností o technické způsobilosti k provozu Vozidla může takové nedostatky nebo
  vady Nájemce oznámit Poskytovateli služby OnlyFY přes Asistenční službu nebo Web.7.3.4. Pokud Nájemce nezkontroluje stav Vozidla před začátkem jízdy a nenahlásí případné škody, bude
  odpovědný za veškeré škody neuvedené v detailu vozidla na Webu.7.3.5. Ve Vozidlech je umístěno (černé barvy) „FY tlačítko“ (dále jen „FY tlačítko).7.3.5.1. FY tlačítko je zejména určeno k rychlé vzájemné nouzové komunikaci mezi Nájemcem a
  Asistenční službou OnlyFY.7.3.5.2. FY tlačítko je zejména určeno k nouzovému přivolání pomoci v případě nehody, poruchy,
  poškození Vozidla a dalších nepředvídatelných událostí, pokud se nelze spojit s Poskytovatelem
  jinak (např. vybitý telefon, tablet, vyčerpal volné minuty nebo svůj datový limit).

7.3.5.3. Nájemce prohlašuje, že nebude FY Tlačítko zneužívat k jiným účelům než ke kterým je určeno
výše.

7.3.5.4. FY Tlačítko není určeno ke vzájemné komunikaci mezi Nájemcem a Poskytovatelem pro případ
získání informací ohledně svého Zákaznického účtu jako je například stav volných minut, změna
údajů a dalších informací, které se netýkají přímo provozu Vozidla.

 1. Povinnosti Nájemce při užívání Vozidla8.1. Nájemce je povinen při užívání vozidla dodržovat tyto povinnosti:8.1.1. Nájemce je povinen předcházet škodám na Vozidle, a je povinen dodržovat pokyny výrobce k
  provozování Vozidla a další instrukce OnlyFY uvedené v manuálu k užívání Vozidla.8.1.2. Nájemce je povinen při každém parkování nebo dočasném opuštění Vozidla toto vozidlo zamknout a
  zabezpečit proti krádeži, poškození nebo samovolnému uvolnění vozidla do pohybu.8.1.3. Zodpovědnost za provoz a užívání zapůjčeného Vozidla nese vždy Nájemce.8.1.4. V případě pojistné události plněné z Havarjního pojištění vozidla nese Nájemce ze svého spoluúčasti
  na škodě ve výši 10% avšak minimálně 5 000 Kč8.2. Nájemce je zejména povinen Vozidlo:

8.2.1. Udržovat čisté a uklizené. V případě znečištění je povinen Vozidlo před jeho vrácením vyčistit na své
náklady. Pokud tak neučiní a Vozidlo přesto odevzdá, Poskytovatel je oprávněn Nájemci zablokovat
Zákaznický účet a udělit poplatek za vyčištění Vozidla od 500 Kč (záleží na úrovni znečištění).
Náhrada škody přesahující náklady za odstranění znečištění nebo požkození interiéru Vozidla tím
není dotčena.

8.2.2. Zanechat Vozidlo Poskytovateli ve stejném stavu jako při převzetí a to včetně uvedených součástí a
příslušenství uvedených při uzavírání Nájemní smlouvy.

8.3. Uchovávat veškeré doklady a kompletní výbavu ve vozidle.

8.3.1. Vozidlo je kompletně vybaveno povinnou výbavou dle zákona 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na
pozemních komunikacích).

8.4. Nájemce je povinen přiměřeně pečovat o pronajaté Vozidlo, zvláště při dlouhých cestách a to zejména
kontrolovat stav tlaku v pneumatikách, kontrolovat výstražné systémy.

8.5. V případě nezpůsobilého technického stavu Vozidla je Nájemce povinen přerušit jízdu, Vozidlo odstavit
a nahlásit technickou závadu Poskytovateli služby OnlyFY přes Asistenční službu. Dále se řídit
instrukcemi Asistenční služby OnlyFY, jinak se stane zodpovědný za vzniklou škodu.

8.6. Nájemce je oprávněn používat Vozidlo výhradně k cestám po zpevněných komunikacích.

8.7. Nájemce nesmí Vozidlo používat k soutěžím, závodům a jiným podobným akcím, ke komerčním
účelům, přepravě nikoliv běžných nákladů nebo předmětů, které mohou poškodit nebo znehodnotit
Vozidlo, pokud nebude s Poskytovatelem domluveno jinak.

8.8. Nájemce není oprávněn a nesmí použít Vozidlo k cestám mimo území České republiky. V případě jízdy
mimo území České republiky bez předchozího písemného souhlasu OnlyFY je Nájemce povinen
zaplatit OnlyFY smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den jízdy mimo území České
republiky. Nárok OnlyFY a náhradu škody zaplacením této smluvní pokuty není dotčen.

8.9. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit Poskytovateli služby OnlyFY přístup do Vozidla během trvání
pronájmu. Účelem kontroly může být zda je Vozidlo užíváno řádným způsobem dle těchto Obchodních
podmínek a Nájemní smlouvy. V případě, že Nájemce nebude spolupracovat je Poskytovatel oprávněn
si v naléhavých případech vozidlo zpřístupnit.

8.10. V případě jakéhokoliv servisního výjezdu Asistenční služby OnlyFY k Vozidlu z důvodu nedodržení
těchto Obchodních podmínek nebo jiného neodborného užívání Vozidla je Nájemce povinen zaplatit
Poskytovateli služby OnlyFY poplatek za servisní výjezd ve výši 17 Kč za jeden kilometr od provozovny
Služby OnlyFY do místa umístnění Vozidla a zpět do provozovny Služby OnlyFY.

 1. Povinnosti Nájemce při vrácení Vozidla9.1. Nájemce je povinen před ukončením pronájmu Vozidla zkontrolovat jeho stav a případné nové
  technické závady nebo škody zdokumentovat a nahlásit Poskytovateli služby OnlyFY buď pomocí
  Asistenční služby nebo Webu.9.2. Nájemce uzamkne dopravní prostředek a ukončí pronájem.9.3. V případě, že nájemce zaparkuje a ukončí pronájem Vozidla neoprávněně mimo vymezené bezplatné
          parkování nebo mimo území hlavního města Prahy je povinen uhradit veškeré náklady spojené s
          přeparkováním Vozidla. (výjezd k autu, úhrada pokuty apod.) Pronajímatel Vozidla je oprávněn sdělit
          příslušnému orgánu údaje o Nájemci.9.4. V případě odtažení Vozidla z důvodu nesprávného parkování například v rezidentní parkovací zóně
          nebo jiného porušení pravidel silničního provozu nebo při nehodě zaviněné Nájemcem je Nájemce

  povinen zaplatit Poskytovateli služby OnlyFY veškeré pokuty a náhrady nákladů s tímto spojené dle
  předcházejících odstavců. Dále má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu až do výše 3 000 Kč vůči
  Nájemci. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele služby OnlyFY na náhradu
  škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu.9.5. Nájemce nesmí ukončit pronájem na soukromém pozemku.9.6. Nájemce je povinen vrátit dopravní prostředek do Lokality ( která mu při převzetí vozidla bude určena)
  uklizený a ponechat ve Vozidle veškeré doklady vztahující se k pronajatému Vozidlu.9.7. Při ukončení pronájmu je Nájemce povinen zaparkovat Vozidlo pouze na veřejném parkovacím stání,
  které nepodléhá dodatečným poplatkům za parkování pokud nebude stanoveno jinak.9.8. V případě ztráty, odcizení nebo poškození dokladů k Vozidlu je Nájemce povinen tuto skutečnost
  nahlásit Poskytovateli a zaplatit Službě OnlyFY smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý ztracený nebo
  poškozený doklad.9.9. Nájemce musí Vozidlo vrátit nepoškozené a bez závad. Nájemce je povinen Poskytovateli služby
  OnlyFY uhradit opravu veškerých poškozených součástí Vozidla a případně dalších závad vzniklých na
  Vozidle po dobu trvání pronájmu a vrácení Vozidla. S výjimkou poškození nebo závad, které nájemce
  nahlásil Službě OnlyFY, na začátku pronájmu Vozidla.9.10. Nájemce je povinen veškeré vlastní vybavení, které si do Vozidla přinesl, při ukončení pronájmu
  vyjmout z Vozidla a není oprávněn si své vybavení ve Vozidle ponechávat.
 2. Platba za užití vozdila10.1. Využití vozidlo je účtováno po minutách „Cena za každou započatou minutu“ a je omezeno počtem
  kilometrů dle zakoupeného balíčku.10.2. Při výpočtu měření ujeté vzdálenosti je využíván navigační systém GPS s odchylkou 1% (to znamená,
  pokud ujede vzdálenost 100 km, bude Nájemci při výpočtu účtováno 99 km až 101 km nebo pokud
  ujede 4 km bude mu účtováno 3 km až 5 km).10.3. Konkrétní určení cen balíčků a zůstatek volných minut je uvedeno a sjednáno v Zákaznickém účtu.10.4. Všechny ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud nebude v ceníku výslovně uvedeno
  jinak.10.5. OnlyFY může ceník jednostranně kdykoliv aktualizovat, a to nejpozději vždy před uzavřením smlouvy o
  pronájmu.10.6. Využívání volných pronájmu Vozidla se počítá od momentu stisknutí tlačítka “PRONAJMOUT“.10.7. Náklady na doplnění veškerých provozních kapalin včetně pohonných hmot, zajišťuje Poskytovatel
  služby OnlyFY.10.8. Pronájem vozidla se dále může zvýšit na základě dalších nepředvídatelných skutečností jako je
  například odtah vozidla, špatné zacházení, nekrytá pojistná událost apod.10.9. Cena za pronájem Vozidla se odečte automaticky z volných minut na Zákaznickém účtu,10.10. Minimální stav volných minut na Zákaznickém účtu při uzavření nového pronájmu nesmí být nižší
  než 20 minut.10.11. Pokud Nájemce vyčerpá při pronájmu Vozidla veškeré volné minuty nebo kilometry, je Služba
  OnlyFY oprávněna okamžitě ukončit provoz Vozidla. Nájemce si musí dokoupit balíček volných minut
  nejpozději do 14 dnů, tak aby stav volných minut na svém Zákaznickém účtu byl vyšší než 20 minut.
  V případě, že tak neučiní, má Poskytovatel služby OnlyFY právo udělit nájemci pokutu ve výši
  od 100 Kč v závislosti na počtu neuhrazených volných minut.10.12. Nájemce nesmí pokračovat v jízdě a musí si dokoupit volné minuty ve svém Zákaznickém účtu, aby
  mohl pokračovat v jízdě.10.13. V případě, že nájemce bude po splatnosti uhrazení dlužné částky Poskytovateli služby OnlyFY, je
  Poskytovatel oprávněn tuto částku vymáhat a to za každý den prodlení. Výpočet úroku z prodlení se
  řídí OZ a prováděcími předpisy.10.14. Způsob platby za nájem je uveden na Webu.10.15. Z volných minut se hradí zejména pronájem vozidel Služby OnlyFY.10.16. Z volných minut nejsou hrazeny případné pokuty a další sankce.10.17. Náklady spojené s vymáháním nedoplatků ponese Nájemce s tím, že v případě vymáháním
  prostřednictvím advokátní kanceláře bude účtována odměna podle vyhl. 177/1996 Sb., advokátního
  tarifu.
 3. Trvání a ukončení nájemní smlouvy11.1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a je jí možné ukončit i stisknutím tlačítka „Ukončení
            pronájmu“.11.2. Nájemce, je oprávněn smlouvu ukončit i způsoby, které občanský zákoník dává spotřebiteli.11.3. Poskytovatel služby OnlyFY má právo ukončit Nájemní smlouvu i z jiného důvodu, který již je uvedený
            v těchto Obchodních podmínkách.11.4. Pokud Poskytovatel bude vyžadovat ukončení pronájmu po Nájemci, v takovém případě je Nájemce
            povinen Vozidlo opustit, zejména se jedná o zjištěnou závadu na technickém stavu vozidla, kdy je

  Nájemci Vozidla ukončení pronájmu oznámeno.
 4. Zasílání obchodních sdělení12.1. Nájemce a Pronajímatel dávají tímto Poskytovateli souhlas k zasílání informací a obchodních sdělení
  ze strany Služby OnlyFY v souladu s úst. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., souvisejících se službami nebo
  činností OnlyFY a to výhradně elektronicky na e-mail uvedený při registraci a posléze v Zákaznickém
  účtu.
 5. Cookies13.1. K provozování webové stránky OnlyFY používá takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k
            osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru, vyhodnocování jejich výsledku a dále i k
            zajištění lepšího fungování našich webových stránek. Registrací do Uživitelského účtu nebo účtu
            Poskytovatele, souhlasí Nájemce nebo Pronajímatel s užíváním cookies společnosti OnlyFY.
 6. Komunikace14.1. Smluvní strany prohlašují, že veškerá komunikace týkající se právních jednání souvisejících se
  smlouvou, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou cestou na e-mail,
  který je uvedený v Zákaznickém účtu a nebo na e-mail: operator@onlyfy.cz.
  Současně jsou tyto e-maily uvedeny i ve smlouvě.14.2. K platnosti uzavření nájemní smlouvy není třeba elektronického podpisu, ale postačuje pouhé odeslání
  na uvedený e-mail.14.3. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
  příchozí pošty.
 7.          Právo reklamace15.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti OnlyFY za vady se řídí příslušnými obecně
  závaznými právními předpisy. Je-li nájemce spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, řídí se
  jeho práva při podání reklamace příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále zákonem
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory je spotřebitel
  oprávněn řešit i prostřednictvím České obchodní inspekce (https://www.coi.cz).15.2. Nájemce a Pronajímatel se zavazují využít k reklamaci kontaktní formulář určený k reklamaci, který je k
  dispozici na Webu Služby OnlyFY.15.3. Pokud Nájemce nebo Pronajímatel nevyužijí k reklamaci kontaktní formulář zavazují se jí podat
  elektronickou poštou na e-mail: operator@onlyfy.cz, a to v zákonných lhůtách.15.4. Náklady na uplatnění reklamace nese Nájemce nebo Pronajímatel nebude-li tato shledána
  oprávněnou.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami na základě smlouvy, těchto obchodních podmínek, se
řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v
platném znění, a to i tehdy, pokud by Nájemce nebo Poskytovatel byl občanem jiného státu, než je
Česká republika.

16.2. Práva a povinnosti odchylně upravené ve smlouvě uzavřené mezi Nájemcem a Poskytovatelem mají
přednost před těmito Obchodními podmínkami.

16.3. Je-li Nájemce spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vztahuje se
na práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění.

16.4. Kde se v těchto podmínkách mluví o poplatku, sjednává se, že poplatek je smluvní pokutou podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku.

16.5. Smlouva se sjednává v českém jazyce.

16.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy, obchodních podmínek budou rozhodovány u příslušného soudu
společnosti O F Y Europe s.r.o., se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov 130 00 Praha 3.

16.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení, není dotčena platnost
ostatních ustanovení.

16.8. Smlouva včetně podmínek je archivována u Poskytovatele služby OnlyFY v elektronické podobě a není
veřejně přístupná.

16.9. Znění podmínek může Poskytovatel služby OnlyFY jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
podmínek. Zveřejněním nových podmínek pozbývají platnosti staré podmínky.

16.10. Tyto podmínky jsou platné a účinné od dne:     01. 12. 2019